OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

společnosti ASSESSMENT s.r.o. pro nákup vzdělávacího kurzu Obchodní dovednosti


1. Úvodní ustanovení

Zakoupením vzdělávacího kurzu Obchodní dovednosti potvrzuje Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP).

VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu vzdělávacího kurzu uzavřené na dálku mezi Poskytovatelem a Klientem.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele. Uzavřením kupní smlouvy Klient přijímá, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.2. Základní pojmy:

Poskytovatel vzdělávacího kurzu je společnost (dále jen Poskytovatel):

ASSESSMENT s.r.o.

Ohradní 1464, 251 68 Kamenice – Olešovice, Praha - východ

IČ: 24710628

DIČ: CZ24710628

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, vložka C 167938.

Web: www.dragoun360.com

e-mail: md@assessment-test.cz, tel: +420 608 691 091 a +420 777 266 632

Office: Štěrboholská 1434/102, budova A, 10200 Praha

Klientem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila kurz Obchodních dovedností prezentovaný na webových stránkách Poskytovatele (dále jen Klient).

Vzdělávacím kurzem Obchodní dovednosti se rozumí kterýkoli z následujících výukových kurzů: Kurz Obchodních dovedností. Tento kurz je nabízen prostřednictvím webových stránek Poskytovatele. Kurzy jsou osobně přednášeny a jsou k nim určené výukové a prezentační materiály.

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání kurzu Obchodní dovednosti na webové stránce www.dragoun360.com Odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá objednávka musí obsahovat:

 • Jméno a Příjmení klienta nebo název společnosti a Ič.
 • Adresu trvalého bydliště klienta nebo sídla společnosti
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo klienta
 • Název vzdělávacího kurzu
 • Cenu za objednané kurzy (jednorázová platba)
 • Způsob platby (jednorázová)
 • Souhlas s VOP
Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi vzdělávacích kurzů a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Poskytovatele dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Klientem a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Poskytovatele. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi Poskytovatelem a Klientem.

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce. Platí výhradně ceny uvedené v objednávkovém formuláři na internetové stránce www.dragoun360.com . Celková cena je uvedena a je účtována v měně Koruna česká.

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách Poskytovatele (www.dragoun360.com).3. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1. Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na webových stránkách Poskytovatele.3.2. Klient si objednává předmět smlouvy (vzdělávací kurz Obchodní dovednosti) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.dragoun360.com., Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.3.3. Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.dragoun360.com obchodní společnosti ASSESSMENT s.r.o. a že s nimi souhlasí.3.4. Po odeslání elektronické objednávky dojde klientovi Zálohová faktura pro platbu vzdělávacího kurzu Obchodní dovednosti.4. Cena a způsob platby

4.1. Aktuální cena kurzu Obchodní dovednosti je uvedena na webové stránce Poskytovatele a také ve shrnutí elektronické objednávky. Poskytovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny, pokud zjistí, že cena nebyla uvedena správně. V tomto případě musí Poskytovatel Klienta o správné ceně informovat a Klient musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud Klient nebude s touto cenou souhlasit, objednávka bude Poskytovatelm stornována.4.2. Fakturu (daňový doklad) vystaví Poskytovatel Klientovi ihned po uhrazení kurzovného. Fakturu obdrží Klient elektronicky na jím uvedený e-mail. Poskytovatel je plátce DPH.4.3. Možnosti platby:

 • Bankovním převodem na účet společnosti ASSESSMENT s.r.o. Číslo účtu je uvedeno na Zálohové faktuře, či celkové faktuře
 • Online platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb GoPay.
 • V hotovosti v kanceláři Poskytovatele – Štěrboholská 1434/102a, Praha 10200.


5. Dodací podmínky

5.1. Vzdělávací kurz Obchodní Dovednosti je distribuován výhradně formou přednášky. Po úplném uhrazení objednávky je Klientovi neprodleně zasláno potvrzení s rezervací jeho účasti na kurzu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.5.2. Pokud by z jakéhokoliv důvodu Poskytovatel přerušil svou činnost a přestal provozovat kurzy dříve než by klient měl možnost osobně se účastnit na přednášce, vzniká klientu právo na vrácení celé částky, kterou uhradil za vzdělávací kurz Obchodní dovednosti.6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Za své produkty ručí Poskytovatel zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.6.2. Při nákupu online produktu kurz Obchodních dovedností má Klient právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodů nejpozději do 14 dnů ode dne objednání kurzu. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: md@assessment-test.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku a s přiložením zaslané faktury. Klientovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně uvedené na původní faktuře. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 14 dnů od platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet Klienta.7. Reklamace kurzu

Reklamace kurzu se řídí reklamačním řádem, který se součástí těchto VOP.

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad kurzu obchodních dovedností konaného prostřednictvím přednášek.7.1. Odpovědnost za vady poskytovaných služeb

Jako poskytovatel vzdělávacích služeb Poskytovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

- odpovídá svému popisu a obsahu, který byl představen prostřednictvím webové prezentace www.dragoun360.cz

- je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu;

- je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;

- je v souladu s požadavky právních předpisů.

- je v souladu s příslibem poskytnout a vysvětlit obchodní a komunikační techniky.7.2. Lhůta pro uplatnění reklamace

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Nejdéle do 3 pracovních dnů počínaje prvním pracovním dnem, který následuje od konce přednášky.7.3. Práva z vadného plnění

V případě, že Vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

a) bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby nebo na poskytnutí náhradní služby);

b) přiměřenou slevu z kupní ceny až do výše ceny celého kurzu, vyjma stravného, které je na kurzu poskytováno a hodnoty poskytnutých studijních materiálů, pokud je kupujicí odmítne navrátit. Poskytovatel dále nenese odpovědonost za ušlý zisk kupujicího, který by mu náležel v případě neučasti na kurzu. Poskytovatel dále nehradí naklady na dopravu, které musel kupující vynaložit a na ubytování.

c) odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.7.4. Postup při reklamaci

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

 • Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně.
 • V průběhu kurzu
 • Osobně v kanceláři Poskytovatele na adrese Štěrboholská 1434/102a, Praha 102 00
Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Posktovateli oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace Poskytovatel vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Poskyytovatel písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme Posktovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem má Klient právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace služeb. Právo na úhradu těchto nákladů lze uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.8. 2019.8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prohlášení Poskytovatele: Společnost ASSESSMENT s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem.8.2. Poskytovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.3. Klient uděluje souhlas s tím, aby mu Poskytovatel zasílal informace o připravovaných akcích a nabídkách svých obchodních partnerů. Z odběru emailu se může klient kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu, který je na konci každého e-mailu.8.4. My jako Poskytovatel a zpracovatel osobních údajů prohlašujeme a zaručujeme Vám, že:
(a) splňujeme veškeré zákonné povinnosti, které pro nás z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají;
(b) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR;
(e) data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.8.5. Osobní údaje pro Vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy nám poskytnete své osobní údaje potřebné k uskutečněné obchodní transakce nebo pro odběr našich emailů.8.6. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, dokud budete chtít odebírat naše emaily a informace o novinkách a aktuálních akcích a pokud jste výslovně nepožádali o ukončení odběru.8.7. Při ukončení zpracování osobních údajů se zavazujeme osobní údaje z našich záznamů již více nepoužívat k opětovnému kontaktování ze strany Poskytovatele.8.8. Pokud nebylo dohodnuto jinak nebo jste nás neupozornili jinak, vycházíme z toho, že:
(a) do našich záznamů nevkládáte zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).
(b) osobní údaje se netýkají obecně Vašich zákazníků, obchodních partnerů, známých a slibujete nám, že pokud do aplikací vložíte osobní údaje zvlášť zranitelných kategorií osob, například dětí, činíte tak na vlastní odpovědnost.8.9. Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.

8.10. Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě.

8.11. Slibujeme Vám, že budeme osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.

8.12. Osobní údaje, které můžeme z Vašeho pověření zpracovávat, jsou ty údaje, které nám poskytnete v rámci uzavření obchodu, doporučení a obchodní spolupráce.8.13. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů fotografií a videozáznamů dle zákona č. 122/2013 Z.z. o o ochraně osobních údajů a podle nařízení EU GDPR. Poskytnutí údajů, fotografií a videozáznamů je dobrovolné a bez důsledků s tím, že uvedené údaje ve formuláři budou použité pouze pro účely společnosti Poskytovatele - a to na fakturační, propagační a marketingové účely. V případě, že Klient zadal kontakty na třetí osoby v rámci doporučení, učinil tak dobrovolně a na svou zodpovědnost.9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.dragoun360.com, popřípadě dalšími informačními kanály.

10.2. Společnost ASSESSMENT s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.dagoun360.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá a proto plně probíhá v souladu s GDPR. Našim cílem je Vám co nejvíce pomoci na Vaší cestě ve světě vzdělávání v živém světě. Posunout Vás co nejrychleji a nejsnadněji vpřed. To vše samozřejmě na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje tedy budeme zpracovávat za těmito účely:

 • Abychom Vám mohli pomoci s tím, co máte tolik rádi, tedy vzdělávání
 • Abychom Vás mohli infomovat o svých kurzech, knihách a dalších produktech.


Jaké osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohl na Vaší cestě efektivně pomáhat?

Potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a jméno. To abychom Vám dokázal pomoci přesně s tím, s čím si budete přát.Jak bude Vaše údaje využívat k tomu, abychom Vám pomohli se zorientovat ve světě vzdělávání?

Budeme Vám zasílat e-maily s návody a postupy, s praxí obchodníků a konzultantů a také Vás budeme pomocí e-mailů informovat o našich kurzech a elektronických knihách.

Pomocí segmentace údajů zajistíme, aby se k Vám ve správnou chvíli dostávaly ty správné informace a naše pomoc byla co nejefektivnější.

Pomocí cookies (krátkých textových souborů uložených do Vašeho počítače) Vás pak budeme o všem důležitém (nový článek, výhodný vstup do kurzu, nový e-book) informovat na sociálních sítích.Vaše údaje jsou v bezpečí!

Vaše údaje nebudeme nikdy poskytnuty třetí straně. Stejně jako Vy nemáme rádi spam a tak všechny naše e-maily jsou opatřeny odhlašovacím odkazem. To pro případ, že byste si již nepřáli ode nás dostávat žádné další zprávy.Kdo přesně shromažďuje Vaše údaje?

Údaje shromažďuje firma ASSESSMENT s.r.o. se sídlem Ohradní 1464, 25168 Kamenice - Olešovice, Ič.: 24710628. V případě, že použijete odhlašovací odkaz nebo napíšete na md@assessment-test.cz informaci o tom, že si nepřejete dostávat žádné další zprávy, dojde k trvalému smazání Vašich osobních dat.Jak dlouho budu shromažďovat Vaše osobní údaje?

Jsou lidé, které baví online vzdělávání celý život a chtějí se neustále posouvat. Za rok, za dva nebo i za deset let. Naopak, je řada lidí, kteří s online vzděláváním po několika měsících či letech přestanou. Neumím odhadnout, do které skupiny paříte Vy. Možná to neumíte nyní odhadnout ani Vy. Proto budeme Vaše údaje shromažďovat až do Vašeho odvolání. Chceme, aby Vám naše články, návody, tipy, kurzy a knihy pomáhaly tak dlouho, jak dlouho si Vy budete přát.
V připadě zajmu o kurz, dalších infomací či osobní schůzku nás kontaktujte:
Tel.: +420 777 266 322
E-mail: md@assessment-test.cz
office: Štěrboholská 102a, budova A, Praha 10, 102 20
sídlo: Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ), 251 68


Assessment s.r.o.
IČ: 24710628 DIČ: CZ24710628

Obchodní podmínky